Sidhuvudbild

Läroplanen

På Filifjonkan utgår verksamheten från läroplanen, Lpfö 18, och Barnkonventionen som båda sätter barnet i centrum. I vårt dagliga arbete är lärande, utmaningar, utforskande, lek och omsorg centralt och innefattar läroplanens olika områden.

Utifrån läroplanens grundläggande värden har vi valt tre värdegrundsord som genomsyrar vår verksamhet.

Varje verksamhetsår väljer vi ut ett antal mål att fokusera extra på, våra prioriterade mål.

Vi arbetar kontinuerligt med vår plan för diskriminering och kränkande behandling samt vår jämställdhetsplan.

Våra prioriterade mål utvärderar och analyserar vi som en del av vårt kvalitetsarbete.