Sidhuvudbild

Kvalitetsarbete

Skolverket skriver:
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Så här gör vi:

• Lärandepärm
Alla barn har en enskild pärm där deras lärande dokumenteras. Dessa används också som underlag för utvecklingssamtalen som hålls tillsammans med barnen.

• Dokumentation
Verksamheten dokumenteras med alster och foto på väggarna.

• Pedagogisk dokumentation
Observera – dokumentera - reflektera.
Tillsammans diskuterar, reflekterar och analyserar pedagogerna. Här läggs stor vikt vid de prioriterade målen.

• Barnreflektion
Gemensam reflektion med barnen i grupp kring vårt aktuella projekt.
Enskilda reflektioner sker dagligen. Vi låter barnen reflektera genom att prata, rita, måla, dansa, sjunga, leka och så vidare.

• Fördjupat område
All personal arbetar kontinuerligt med ett fördjupat område som är kopplat till Lpfö 18 som tagits fram i samband med utvärderingar och analyser som gjorts av året. Arbetet drivs framåt på personalmöten och planeringsdagar av rektor som ansvarar för arbetet. Rektor letar fram litteratur och kompetensutveckling som är kopplat till området.

Filifjonkan har en skriftlig synpunkter- och klagomålsblankett som finns på vår interna hemsida och rutiner för arbetet med dessa.Barndomen pågår och går inte i repris!
– se till att barnen får vad de har rätt till.