Sidhuvudbild

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Verksamheten styrs alltid av läroplanen, Lpfö 98-reviderad 2016.

Filifjonkan arbetar utifrån FN:s barnkonvention.

Filifjonkan arbetar efter en likabehandlingsplan, en handlingsplan mot kränkande behandling och en jämställdhetsplan som alla utgår från Diskrimineringslagen. Arbetet utgår från våra tre värdegrundsord trygghet, respekt och ansvar.

Dokumentation
Barndomen pågår och går inte i repris!
– se till att barnen får vad de har rätt till.

Fånga barnets lärprocesser OCH verksamhetens processer.

Så här gör vi:

• Lärandepärm till varje barn. Dessa används också som underlag för utvecklingssamtalen.
Adressat: Vårdnadshavare, barn och förskolan.

• Dokumentation
Alster och foto med text på de prioriterade målen (kopplat med citat från Lpfö 98 för att synliggöra läroplanen för vårdnadshavare) på väggar.
Adressat: Vårdnadshavare och barn.

• Pedagogisk dokumentation.
Observera – dokumentera - reflektera.
Personalen väljer något som fångar dem (observerar). Fotograferar, antecknar, filmar detta (dokumenterar) och väljer ut någon/några av dessa situationer till den gemensamma planeringstiden.
Tillsammans diskuterar, analyserar och reflekterar personalen (reflektion).
Spara små minnesanteckningar.

Gemensam reflektion med barnen i grupp.
Adressat: Vårdnadshavare, barn och förskolan.

Gemensam reflektion med barnen sker dagligen.
Samtalar med barnet kring ett foto, teckning, film osv. Gör små berättelser för de minsta barnen, använder gärna foto.
Låter barnen reflektera genom att rita, måla, dansa, sjunga, leka osv. Spara små minnesanteckningar.
Adressat: Vårdnadshavare, barn och förskolan.

• Fördjupat område
All personal arbetar kontinuerligt med ett fördjupat område som är kopplat till Lpfö-98/16 som tagits fram i samband med utvärderingar och analyser som gjorts av året. Arbetet drivs framåt på personalmöten och planeringsdagar av rektor som ansvarar för arbetet. Rektor letar fram litteratur och kompetensutveckling som är kopplat till området.
Ett fördjupat område följer inte årscykeln utan bedrivs tills vi anser vi uppnått måluppfyllelse.

Filifjonkan har en skriftlig synpunkter- och klagomålsblankett som finns på vår hemsida och rutiner för arbetet med dessa.

”Enligt lagen och klassisk kvalitetsteori börjar och slutar allt som har att göra med kvalitet hos mig som individ.”