Sidhuvudbild

Prioriterade mål 2023-2024

Utvecklingsområde och prioriterade mål
2023-2024

Fördjupade område för personalen:

Kollegialt lärande – Utforska textvärldar; Skolverket
Skolifierar vi vår undervisning?

Fördjupade område av verksamheten:

Lek
Matematik
Hållbar utveckling
Omsorg
Digitalisering
Förskola - hem

Prioriterade mål:

2.1 Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

2.3 Barns delaktighet och inflytande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

2.4 Förskola och hem
Arbetslaget ska
• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal
Vi vill: fokusera på de ”vardagliga samtalen”

2.5 Övergång och samverkan
Förskollärare ska ansvara för att
• i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande
Vi vill: Samarbeta med förskoleklasser