Sidhuvudbild

Prioriterade mål 2022-2023

Förskolans värdegrund och uppdrag
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Vi vill: Få en röd tråd i arbetet med nationella minoriteter.

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

Vi vill: Se varför barnen leker könsstereotypt inne och utmana dem i att bredda sina förmågor och intressen.

2.1 Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Förskollärare ska ansvara för att
• utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Förskollärare ska ansvara för att
• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

2.4 Förskola och hem
Förskollärare ska ansvara för att
• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Vi vill: Få högre svarsfrekvens på enkäter och utvärderingar

2.5 Övergång och samverkan
Förskollärare ska ansvara för att
• i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande

Vi vill: Samarbeta med förskoleklasser