Sidhuvudbild

Prioriterade mål 2021-2022

2.1 Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Förskollärare ska ansvara för att

• tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

2.2 Utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

2.3 Barns inflytande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

2.4 Förskola och hem
Förskollärare ska ansvara för att

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen

2.5 Övergång och samverkan
Arbetslaget ska

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar