Sidhuvudbild

Prioriterade mål 2020-2021

2.1 Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Vi vill att barnen ska visa respekt för andra och för miljön.

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Vi vill få upp barnens ögon för återbruk på olika sätt (praktiskt).

2.2 Utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- självständighet och tillit till sin egen förmåga

Vi vill ge barnen vana att prata inför andra.

- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Vi vill erbjuda barnen mängder av möjligheter till detta för att vidga barnens val av aktiviteter.

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Vi vill använda läsning/berättande som utgångspunkt.

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

Vi vill utmana barnen i olika problemlösningar.

- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Vi vill ge barnen förståelse för att vinsten av återbruk är ett val som bidrar till hållbar utveckling (teoretiskt).

2.3 Barns inflytande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Vi vill att barnen tar ansvar för material och miljön på förskolan.

2.4 Förskola och hem
Förskollärare ska ansvara för att
- utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen

2:5 Övergång och samverkan
Förskollärare ska ansvara för att

- vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.