Sidhuvudbild

Prioriterade mål 2019-2020

Prioriterade mål 2019-2020

2.1 Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Vi vill utveckla barnens empatiska förmåga och hjälpsamhet.2.2 Utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- fantasi och föreställningsförmåga

Vi vill använda lek för att ge dessa förutsättningar.

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Vi vill erbjuda barnen flera möjligheter till olika uttrycksformer

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Vi vill samtala i grupp med barnen om en text, serie bilder, film, konst etcetera för att utveckla förmågan att föra fördjupade samtal.

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns¬ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Vi vill utveckla barnens förståelse för tid.

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vi vill ge förutsättningar för detta utomhus.

2.3 Barns inflytande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Vi vill att barnen ska var delaktiga och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt i vårt utomhusprojekt.

2.4 Förskola och hem

- vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande

Vi vill hålla föräldrarna informerade om verksamheten för att ge dem förutsättningar för att kunna vara delaktiga.

2:5 Övergång och samverkan

- i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Vi vill få komma med i ”kommunens kluster” och besöka skolor.